Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Spiczyn

KOMISJA REWIZYJNA

Rozdział V STATUTU GMINY SPICZYN
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
ß 66
Powołując Komisję Rewizyjną Rada Gminy określa jej skład osobo-wy oraz dokonuje wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy.
ß 67
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji i pro-wadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub nie-możności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.
ß 68
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy, w oparciu o kryteria:
- legalności,
- gospodarności,
- rzetelności,
- celowości,
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności, gospodarkę finansową kon-trolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.
ß 69
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne, na zlecenie Rady, w zakresie i w formach, wskazanych w uchwałach Rady.
ß 70
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli nie obję-tej planem, o jakim mowa w ust.1.
ß 71
1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający, bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kon-trolowanej działalności, według kryteriów ustalonych w ß 68 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku po-stępowania kontrolnego.
3. Jako dowód, może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody, mogą być wykorzystane w szczególności: doku-menty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
ß 72
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest, zapewnić wa-runki i środki, dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest, w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących, dokumenty i materiały niezbędne Rozdział V STATUTU GMINY SPICZYN
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
ß 66
Powołując Komisję Rewizyjną Rada Gminy określa jej skład osobo-wy oraz dokonuje wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy.
ß 67
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji i pro-wadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub nie-możności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.
ß 68
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy, w oparciu o kryteria:
- legalności,
- gospodarności,
- rzetelności,
- celowości,
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności, gospodarkę finansową kon-trolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.
ß 69
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne, na zlecenie Rady, w zakresie i w formach, wskazanych w uchwałach Rady.
ß 70
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli nie obję-tej planem, o jakim mowa w ust.1.
ß 71
1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający, bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kon-trolowanej działalności, według kryteriów ustalonych w ß 68 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku po-stępowania kontrolnego.
3. Jako dowód, może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody, mogą być wykorzystane w szczególności: doku-menty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
ß 72
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest, zapewnić wa-runki i środki, dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest, w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących, dokumenty i materiały niezbędne Rozdział V STATUTU GMINY SPICZYN
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
ß 66
Powołując Komisję Rewizyjną Rada Gminy określa jej skład osobo-wy oraz dokonuje wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy.
ß 67
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji i pro-wadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub nie-możności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.
ß 68
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy, w oparciu o kryteria:
- legalności,
- gospodarności,
- rzetelności,
- celowości,
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności, gospodarkę finansową kon-trolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.
ß 69
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne, na zlecenie Rady, w zakresie i w formach, wskazanych w uchwałach Rady.
ß 70
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli nie obję-tej planem, o jakim mowa w ust.1.
ß 71
1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający, bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kon-trolowanej działalności, według kryteriów ustalonych w ß 68 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku po-stępowania kontrolnego.
3. Jako dowód, może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody, mogą być wykorzystane w szczególności: doku-menty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
ß 72
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest, zapewnić wa-runki i środki, dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest, w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących, dokumenty i materiały niezbędne Rozdział V STATUTU GMINY SPICZYN
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
ß 66
Powołując Komisję Rewizyjną Rada Gminy określa jej skład osobo-wy oraz dokonuje wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy.
ß 67
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji i pro-wadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub nie-możności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.
ß 68
1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy, w oparciu o kryteria:
- legalności,
- gospodarności,
- rzetelności,
- celowości,
oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności, gospodarkę finansową kon-trolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.
ß 69
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne, na zlecenie Rady, w zakresie i w formach, wskazanych w uchwałach Rady.
ß 70
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli nie obję-tej planem, o jakim mowa w ust.1.
ß 71
1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający, bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kon-trolowanej działalności, według kryteriów ustalonych w ß 68 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku po-stępowania kontrolnego.
3. Jako dowód, może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody, mogą być wykorzystane w szczególności: doku-menty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
ß 72
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest, zapewnić wa-runki i środki, dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest, w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących, dokumenty i materiały niezbędne

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Tadeusz Krzysiak Stanowisko:Przewodniczący
0 1
Bolesław Karpiński Stanowisko:Z-ca Przewodniczącego
0 2
Grażyna Kuśpit Stanowisko:Członek
0 3
Piotr Smolarz Stanowisko:Członek
0 4
Jolanta Biały Stanowisko:Członek
0 5