Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Spiczyn

Informacje osobowe

Imię i Nazwisko Stanowisko Kadencja Okres Kolejność Zdjecie Dane
Dorota Zofia Szczęsna Wójt 0 1
Imię i nazwisko
Stanowisko
Wójt
Telefon
81 7577048
Adres email
Obowiązki

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz kierowanie Urzędem,
2) reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
3) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
4) wydawanie aktów normatywnych - zarządzeń w sprawach należących do właściwości Wójta,
5) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
6) wydawanie decyzji w sprawach podatków i opłat,
7) udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania decyzji ad-ministracyjnych, decyzji w sprawach podatków i opłat oraz zaświadczeń w imieniu Wójta,
8) powoływanie i odwoływanie kierowników gminnych jednostek organiza-cyjnych,
9) podpisywanie wystąpień i pism kierowanych do naczelnych organów administracji państwowej, Wojewody Lubelskiego, Marszałka Wojewódz-twa, Przewodniczącego Sejmiku Województwa, innych organów jednostek samorządu terytorialnego,
10) podpisywanie wystąpień i pism kierowanych do senatorów i posłów,
11) podpisywanie odpowiedzi na wystąpienia w ramach kontroli NIK, Wo-jewody, RIO,
12) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
13) wykonywanie innych zadań i kompetencji zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa i uchwały Rady. 

Kierunek wykształcenia:
zootechnika
Od kiedy zatrudniony:
2014-12-01
Poziom wykształcenia:
Wyższe
Zajmowane stanowiska
Wójt od 2014-12-01